In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

głowa

head

człowiek

man, human

chciałbym wiedzieć

I would like to know

samotny, samotna

lonely

niebezpiecznie

dangerously

wiecznie

eternally

Sidney Polak - Otwieram Wino

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

Popatrz jak wszystko szybko się zmienia,

Look how everything changes quickly

coś jest, a później tego nie ma.

there is something and later it is gone.

Człowiek jest tylko sumą oddechów,

Man is only the sum of breaths,

wiec nie mów mi, że jest jakiś sposób.

so don't tell me there is a way.

Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno,

I would like to know something for sure now

to moja udręka, to jej sedno.

this is my anguish, this is the point.

Wiem tylko, że wszystko się zmienia,

All I know is that everything changes

coś jest, a później tego nie ma.

there is something and later it is gone.

To nie ściema,

It's not a porky pie

każda historia ma swój dylemat.

each story has its own dilemma.

Ma swój początek i koniec jak poemat,

It has its beginning and end like a poem,

nowy temat, kreci i nęci, a później umiera.

a new topic, turns and entices, and then dies.

Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie

Nothing lasts forever, dangerously

jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie.

is to believe that something lasts forever.

Dobre momenty, jak fotografie,

Good moments, like photographs,

zbieram w swej głowie jak w starej szafie.

I gather in my head like in an old wardrobe.

I tak płynie czas, nie dogania nas.

And so time passes, it does not catch up with us.

W każdym z nas czas zatrzymuje się nie raz.

In each of us time stops more than once.

Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem,

Surrounded by equipment, stoned with a joint,

nagrywamy tę piosenkę.

we're recording this song.

Łączymy style, mieszamy gatunki,

We combine styles, mix genres,

jak na imprezie trunki.

like at a party liquors.

Robimy miksa, zlewamy w jedną całość

We make a mix, blend together

dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta.

dub, reggae, hip-hop, Warsaw folk, pure form.

Rymów wielka rzeka jak Wisła

Rhymes great river like the Vistula

płynie dzisiaj na Tarchominie.

flows today in Tarchomin.

Wiesz kto rymuje?

Do you know who rhymes?

Niedługo będziesz znał dobrze moje imię.

Soon you will know my name well.

Jestem jak powódź po ostrej zimie,

I'm like a flood after a harsh winter

jak śnieg w pędzącej lawinie,

like snow in a rushing avalanche,

jak nowy film w starym kinie,

like a new movie in an old cinema

voo-dang sound system nigdy nie zginie.

voo-dang sound system will never die.

Otwieram wino ze swoją dziewczyną,

I open the wine with my girlfriend

chciałbym żeby ten czas nie przeminął.

I wish this time did not pass away.

Otwieram wino ze swoją dziewczyną, [x2]

I open the wine with my girlfriend [x2]

chciałbym żeby ten czas nie przeminął,

I wish this time did not pass away

nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.

never passed, never passed.

Chciałbym zatrzymać czas kiedy patrzę na nią.

I would like to stop the time when I look at her.

Zatrzymać świat, który chce nam chwile kraść.

Stop the world that wants to steal our moments.

Zawsze tanio sprzedać coś.

Always to sell something cheap.

Patrzę na nią teraz, bo

I look at her now because

mam szczęście, mam coś, czego teraz chcą wszyscy.

I am lucky, I have something that everyone wants now.

Nie chcę być samotny, wiesz, pieprzę ich styl, pieprzę najlepsze listy.

I don't want to be lonely, you know, I fuck their style, I fuck the charts.

Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź jak oni.

I don't even want to be there, I don't want to go to the edge like them.

Też chcę mieć coś extra, ale nie chcę gonić, wiesz.

I also want to have something extra, but I don't want to chase, you know.

Mam swoją niunię i otwieram wino z nią,

I have my sweetheart and I open the wine with her

robię co umiem, mam co lubię – mam miłość z nią.

I do what I can, I have what I like - I have love with her.

I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie,

And you know, even if everything disappears tomorrow,

OK, spoko, może szybko przyjdzie.

OK, cool, maybe it will come soon.

Chciałbym naciskać „play” i „stop” jak w boom-boxach,

I would like to press "play" and "stop" like in boom boxes,

jak coś się dobrze klei to chcę tu zostać, wiem.

if something goes well, I want to stay here, I know.

Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem,

I still believe, so I'm a risk-taker

ale wiem, że ten świat nie jest kiddyland’em.

but I know this world is not kiddy land.

Ej!

Hey!

Nie ufam tym co mówią: czas to pieniądz.

I don't trust those who say: time is money.

Najpierw coś cenią,

First, they value something

później twarz swą zmienią.

later they will change their face.

Znam ich, tracą chwile,

I know them, they lose moments

myślą że są twardzi.

they think they're tough.

Czas przeminie,

Time will pass

znów wrócimy na tarczy.

we'll be back on the shield again.

Znów myślimy jak tamci,

We think again like them

znów czas przeminął.

time is over again.

Dziś jestem starszy,

I am older today

mam coś w garści.

I have something in my hand.

Ty znasz epilog, Boże,

You know the epilogue, o Lord,

chciałbym zatrzymać czas tyle razy w życiu.

I would like to stop time so many times in my life.

Nie wiesz czego chcę teraz?

You don't know what I want now?

Bez kitu!

No bullshit!

Otwieram wino ze swoją dziewczyną,

I open the wine with my girlfriend

chciałbym żeby ten czas nie przeminął.

I wish this time did not pass away.

Otwieram wino ze swoją dziewczyną, [x2]

I open the wine with my girlfriend [x2]

chciałbym żeby ten czas nie przeminął,

I wish this time did not pass away

nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.

never passed, never passed.

Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.

Never passed away, never passed away.

Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął

Never passed away, never passed away

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • miłość love
 • człowiek man, human
 • wszystko się zmienia everything is changing
 • chciałbym wiedzieć I would like to know
 • udręka anguish, torment
 • początek i koniec beginning and end
 • wiecznie eternally
 • niebezpiecznie dangerously
 • głowa head
 • szafa wardrobe
 • doganiać, dogonić to catch up
 • sprzęt equipment
 • piosenka song
 • impreza party
 • trunek liquor
 • ostry, ostra sharp, harsh
 • lawina avalanche
 • wino wine
 • przemijać, przeminąć to pass, to change, to be replaced
 • samotny, samotna lonely

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

man, human

avalanche

beginning and end

I would like to know

party

człowiek chciałbym wiedzieć impreza początek i koniec lawina