Problemy z wakacjami

Polish short stories for beginners

posted by
Pawel
published

Hello guys. Here's another story for our Polish langauge course for the beginners.

I hope this will allow you to learn some 'travel vocabulary'.

We are working on new stories all the time and they will be published shortly. Stay tuned! 😀

Audio and transcript

× Sorry, you need to log in to see the transcript...

Problemy z wakacjami

Holiday problems

Dawid chce pojechać na wakacje ze swoim najlepszym przyjacielem Tomkiem.

Dawid wants to go on vacation with his best friend Tomek.

Ale jest pewien problem.

But there is a problem.

Dawid chce pojechać do Włoch, a Tomek chce pojechać do Niemiec.

Dawid wants to go to Italy, and Tomek wants to go to Germany.

Oni nie mogą się zgodzić i podjąć decyzji.

They can't agree and make the decision.

“Myślę, że powinniśmy pojechać do Włoch, bo tam jest ładna pogoda”, mówi Dawid.

"I think we should go to Italy because the weather there is nice," says Dawid.

“Ale w Niemczech są ciekawe zabytki” odpowiada Tomek.

"But there are interesting monuments in Germany," says Tomek.

“Włosi też mają ciekawe zabytki, a poza tym mają smaczną kuchnię”, mówi Dawid

"The Italians also have interesting sights, and they also have tasty cuisine," says Dawid

‘Tak, ale piwo w Niemczech jest lepsze i podróż z Polski do Niemiec jest krótsza’, odpowiada Tomek.

'Yes, but beer in Germany is better and the journey from Poland to Germany is shorter', replies Tomek.

Nagle, Tomek mówi - “Słuchaj, mam pewien pomysł. Pojedźmy na tydzień do Włoch a później na tydzień do Niemiec. W ten sposób zobaczymy dwa kraje i obaj będziemy zadowoleni”.

Suddenly, Tomek says - "Listen, I have an idea. Let's go to Italy for a week and then to Germany for a week. In this way, we will see two countries and we will both be glad. "

“Świetny pomysł, zgadzam się. Ja poszukam informacji na temat Niemiec, a ty zaplanuj nasz pobyt we Włoszech” mówi Dawid.

"Great idea, I agree. I will look for information about Germany and you can plan our stay in Italy, "says Dawid.

“Super, zapowiadają się ciekawe wakacje!” dodaje Tomek.

"Great, it looks like we'll have an interesting holiday!" adds Tomek.

Vocabulary

 • wakacje holidays
 • chcieć to want
 • najlepszy the best
 • przyjaciel friend
 • pojechać to go, to drive over
 • Włochy Italy
 • Niemcy Germany
 • myślę I think
 • ładna pogoda nice weather
 • ciekawy zabytek interesting monument (also relic, historical treasure)
 • smaczna kuchnia tasty cuisine
 • piwo beer
 • podróż journey
 • nagle suddenly
 • świetny pomysł great idea
 • zgadzam się I agree
 • tydzień week
 • kraj country
 • zadowolony glad, pleased
 • pobyt stay
 • problem problem

Exercise

Drag and drop expressions to their correct translations.

beer

tasty cuisine

to want

interesting monument (also relic, historical treasure)

week

glad, pleased

country

smaczna kuchnia piwo zadowolony chcieć tydzień kraj ciekawy zabytek
× Congrats, this is the correct order.
× Sorry, try again.