In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

oczywiście

of course

zaskoczony, zaskoczona

surprised

marzenie

dream

marzyć

to dream (about success, achievement)

gotować

to cook

miły, miła

nice, pleasant

marzenie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTRIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2daa50c1ca20fc39bdefe77b0ec4f13a5a45017e/marzenie.mp3

dream

oczywiście

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWtIIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8c3cbc1a31194191cbba1360591a8910e7f19465/oczywiscie.mp3

of course

zaskoczony, zaskoczona

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBak1IIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--13fdeaa72dc8802015d9a4919d5a8baff0fba7b5/zaskoczony-zaskoczona.mp3

surprised

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Lekcja gotowania

Lekcja gotowania

Cooking class

Chcę nauczyć się gotować i dzisiaj jestem na lekcji gotowania.

I want to learn how to cook and I'm in a cooking class today.

Przyszłam tutaj sama, ale w grupie są też inni uczniowie, więc mogę z nimi rozmawiać.

I came here alone, but there are other students in the group, so I can talk to them.

Jestem bardzo podekscytowana, że mogę tu być. Od dawna moim marzeniem było aby nauczyć się gotować.

I am very excited to be here. It has long been my dream to learn how to cook.

Pani, która prowadzi zajęcia jest bardzo miła. Ona ma na imię Charlotte i pochodzi z Francji.

The lady who teaches (is leading the class) is very nice. Her name is Charlotte and she is from France.

Kiedy była młodsza, Charlotte pracowała w paryskich restauracjach. Może pewnego dnia ja też będę mogła pracować w restauracji w Paryżu.

When she was younger, Charlotte worked in Parisian restaurants. Maybe one day I will be able to work in a restaurant in Paris.

Pogrążam się w marzeniach o Paryżu i nie uważam na to, co mówi Charlotte. „Alicja, czy ty mnie słuchasz?", pyta nagle.

I am daydreaming about (sinking in my dreams of) Paris and I don't pay attention to what Charlotte says. "Alice, are you listening to me?" He asks suddenly.

Podskakuje zaskoczona, zajęta marzeniem na jawie. „Tak, tak, oczywiście, słucham...”

I jump surprised, busy daydreaming. "Yes, yes, of course, I'm listening..."

„Świetnie, więc dzisiaj, podczas naszej pierwszej lekcji, nauczymy się robić pizzę. Najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek jadłyście!", mówi.

"Great, so today, during our first lesson, we will learn to make pizza. The best pizza you've ever had! " she says.

Natychmiast zaczynam marzyć o pizzy i o jedzeniu jej we Włoszech, może w Neapolu albo w Rzymie. Znowu się zamyśliłam.

Immediately I start dreaming about pizza and eating it in Italy, maybe in Naples or Rome. I'm lost in my thoughts again.

Widzę siebie siedzącą na Schodach Hiszpańskich w Rzymie i jedzącą pyszną pizzę.

I see myself sitting on the Spanish Steps in Rome and eating a delicious pizza.

„Alicja, halo? Słyszysz mnie? Mówię do ciebie", znowu mówi Charlotte.

"Alice, hello? Can you hear me? I am talking to you, "says Charlotte again.

“Przepraszam, myślałam o. . . . pizzy, ale słucham, proszę kontynuować".

"I'm sorry, I was thinking about. . . pizza, but I'm listening, please continue. "

Ale nadal nie mogę się skupić i znowu śnię na jawie. Tym razem marzę o robieniu pizzy w mojej własnej restauracji w Paryżu.

But I still can't focus and I am daydreaming again. This time I dream of making pizza in my own restaurant in Paris.

Tak, to jest mój plan. Mogę nauczyć się gotować, a potem robić pizzę w Paryżu. To świetny plan, wiem, że mogę go zrealizować, jeśli będę ciężko pracować.

Yes, this is my plan. I can learn how to cook and then make pizza in Paris. It's a great plan, I know I can accomplish it if I (will) work hard.

„Alicja, po raz ostatni!" krzyczy do mnie Charlotte. “Dlaczego nic nie robisz? Nie możesz nauczyć się gotować, jeśli mnie zupełnie nie słuchasz", kontynuuje.

"Alice, for the last time!" Charlotte yells to me. "Why are you not doing anything? You can't learn to cook if you don't listen to me at all," she continues.

„O przepraszam. Naprawdę mi przykro. Nie mogę przestać marzyć o gotowaniu w Paryżu, to jest mój plan na przyszłość", mówię.

 "I'm sorry. I'm really sorry. I can't stop dreaming about cooking in Paris, this is my plan for the future", I say.

“Rozumiem", odpowiada Charlotte „ale nie będziesz gotować w Paryżu, jeśli nie zaczniesz gotować tu, na naszej lekcji, prawda?".

"I understand," replies Charlotte, "but you won't cook in Paris unless you start cooking here in our lesson, right?"

„Tak oczywiście, oczywiście. Jestem już gotowa. Ale, co my właściwie teraz robimy?”

"Yes of course, of course. I'm ready now. But what are we actually doing now? "

„Poddaję się!” wykrzykuje Charlotte i wychodzi z sali trzaskając drzwiami.

"I give up!" exclaims Charlotte and leaves the room slamming the door.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • nagle suddenly
 • oczywiście of course
 • lekcja gotowania cooking class
 • gotować to cook
 • podekscytowany, podekscytowana excited
 • marzenie dream
 • marzyć to dream (about success, achievement)
 • miły, miła nice, pleasant
 • pochodzić z to come from
 • zaskoczony, zaskoczona surprised
 • zajęty, zajęta busy
 • zamyślić się to be lost in thoughts
 • śnić na jawie to daydream
 • przepraszam I'm sorry
 • gotowy, gotowa ready
 • przestać to stop
 • rozumieć to understand
 • trzaskać drzwiami to slam the door

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to come from

to dream (about success, achievement)

to understand

to cook

nice, pleasant

rozumieć pochodzić z gotować marzyć miły, miła
Sorry, try again.