In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

mówić po polsku

to speak Polish

słownictwo

vocabulary

gramatyka

grammar

uczyć się

to learn

mówić biegle po angielsku

to speak English fluently

zapisać się na kurs

to sign up for a course

mówić po polsku

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9d82e6bdf5dd46530d1ad29039bd2232ceff37af/mowic-po-polsku.mp3

to speak Polish

słownictwo

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVlCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5e67b9c2b7c39e804f034b754a428545839235e4/slownictwo.mp3

vocabulary

gramatyka

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0e80d74c54d5aaca66f983dfdeddde516fef2c31/gramatyka.mp3

grammar

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Jak nauczyłem się języka angielskiego

Cześć, Paweł z tej strony. Witam w kolejnym odcinku podcastu 'Polish podcast', dla osób, które uczą się języka polskiego.

Hi, Paweł here again. Welcome to the next episode of the Polish podcast, for people who learn Polish language.

I dzisiaj jestem nieco spóźniony więc tak dosyć szybko spróbuję nagrać kilka zdań dla was. I porozmawiam, właściwie będzie to pierwsza część, porozmawiam o tym, jak nauczyłem się języka angielskiego.

And today I am a bit late so I will try to record a few sentences for you so quickly. And I will talk, actually, it will be the first part, I will talk about how I've learned the English language.

A za dwa tygodnie opowiem o tym, jak uczę się języka francuskiego i właśnie będą tam takie konkluzje, która metoda jest lepsza i jakieś tam wyciągnę wnioski. Być może podpowie wam to coś, jak skutecznie uczyć się języków obcych.

And in two weeks I will tell you how I'm learning French and there will some thoughts, which method is better and I will draw some conclusions. Perhaps it will give you a hint, something about how to learn foreign languages ​​effectively.

Acha, zanim zapomnę, szybka informacja. Aktualnie już na naszej stronie internetowej Repeto.org są dostępne komentarze.

Oh, before I forget, quick information. Comments are currently available on our Repeto.org website.

Także pod każdym odcinkiem podcastu, jeśli macie jakiekolwiek pytania do danego odcinka, to zachęcam do napisania komentarza i ja postaram się oczywiście odpowiedzieć na każdy komentarz. No i jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące języka polskiego, no to również zachęcam do zadawania pytań.

So under each podcast episode, if you have any questions for a given episode, I encourage you to write a comment and I will, of course, try to answer every one. Well, if you have any questions about the Polish language, then I encourage you to ask questions as well.

Dobrze, przejdźmy teraz już do naszego głównego wątku, naszego głównego tematu. O tym chciałem właśnie porozmawiać, jak nauczyłem się języka angielskiego.

Okay, let's get to our main subject now, our main topic. I just wanted to talk about how I have learned English.

No znam go dosyć dobrze, biegle porozumiewam się w tym języku. Mieszkam tutaj w Anglii już od 15 lat, także oczywiście to mi zdecydowanie pomogło.

I know it quite well, I am fluent in this language. I have lived here in England for 15 years, so of course, it definitely helped me.

Ale jeszcze przed przyjazdem do Anglii bardzo dobrze mówiłem już po angielsku i właśnie chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, jak udało mi się poznać język angielski.

But even before coming to England, I spoke English very well and I just wanted to tell you today about how I managed to learn English.

Moja nauka odbywała się no, wiele lat temu, w dobie, w której jeszcze nie było internetu, zdaje się. Więc nie miałem możliwości skorzystania z wielu różnych materiałów.

My studying was taking place, many years ago, in an era when there was no internet yet, it seems. So I didn't have the opportunity to use many different resources.

Nie było YouTube, nie było podcastów, nie było wielu książek nawet, nie było czasopism. Także miałem ograniczone możliwości do nauki, ale właśnie kupiłem sobie taką fajną książkę "Samouczek języka angielskiego" i praktycznie poświęciłem wiele czasu na zapoznanie się z tą książką.

There was no YouTube, there were no podcasts, there were not many books even, there were no magazines. Also, I had limited opportunities to learn, but I just bought such a nice book "English Tutorial" and practically devoted a lot of time reading this book.

Książka jest naprawdę bardzo dobra. Zawierała kilkadziesiąt różnych rozdziałów i w każdym rozdziale był krótki tekst, jakiś dialog.

The book is really very good. It contained several different chapters and in each chapter there was a short text, some dialogue.

Pod tekstem były, był słowniczek z wszystkimi nowymi słówkami i wyrażeniami przetłumaczonymi na język polski. I każda lekcja zawiera również zagadnienia gramatyczne, wyjaśnienie tych zagadnień i, co bardzo ważne, kilka ćwiczeń.

Under the text, there was a glossary with all new words and phrases translated into Polish. And each lesson also includes grammar topics, explanation of these topics and, very importantly, a few exercises.

Na początku trzeba było przeczytać tekst, poznać słownictwo, przeczytać informacje o gramatyce i następnie zrobić kilka ćwiczeń. Na końcu książki był zamieszczony tak zwany klucz z odpowiedziami.

At the beginning, you had to read the text, learn the vocabulary, read grammar information and then do some exercises. At the end of the book was the so-called 'key' with answers.

Więc po wykonaniu ćwiczeń mogliśmy sprawdzić, czy nasze odpowiedzi były poprawne i, jeżeli nie, to je poprawić.

So after doing the exercises we could check if our answers were correct and, if not, correct them.

Jest to bardzo taki tradycyjny sposób nauki, ale naprawdę okazał się skuteczny, bo przerobienie, jak gdyby, tej książki zajęło mi prawdopodobnie około roku, ale naprawdę poznałem niemal wszystkie słówka, wszystkie zwroty z tej książki i miałem sporą wiedzę.

It is a very traditional way of learning, but it really turned out to be effective, because it took me probably about a year to rewrite this book, but I really learned almost all the words, all phrases from this book and I had a lot of knowledge.

Zaletą uczenia się z jednego podręcznika jest to, że często powtarzamy dany materiał. Być może jest to odrobinę nudne, niemniej jednak powtarzając dane teksty, słownictwo, wyrażenia, dialogi, no, skutecznie zapamiętujemy te treści.

The advantage of learning from one textbook is that we often repeat the material. It may be a bit boring, but repeating the given texts, vocabulary, expressions, dialogues, well, we remember this content effectively.

Więc, naprawdę ta książka bardzo mi pomogła, ale był pewien minus korzystania z niej. Polegał on na tym, że nie było żadnych nagrań. Także mogłem sobie jedynie czytać dane teksty, nie wiedziałem, jak wymawia się poszczególne zdania i zwroty.

So, this book really helped me a lot, but there was a downside to using it. In fact, there were no recordings. Also, I could only read the given texts, I did not know how to pronounce particular sentences and phrases.

Co prawda słowniczek zawierał wymowę, w sensie oznaczenia jak się wypowiada dane słowa. Ale jest to oczywiście niedoskonała metoda, bo nie słyszymy słówek, więc trudno sobie wyobrazić jak powinniśmy coś tam wypowiedzieć.

It is true that the glossary contained pronunciation in the sense of information on how to say the words. But this is obviously an imperfect method because we can't hear the words, so it's hard to imagine how we should say something there.

Po zakończeniu nauki z pierwszym podręcznikiem kontynuowałem ją, ucząc się z takiego innego kursu. Kurs ten zawierał już kasety magnetofonowe, nie wiem, czy wiecie co to takiego.

After finishing the first textbook, I continued with another course. This course contained cassette tapes, I don't know if you know what it is.

To taka starsza technologia, ale właśnie na kasetach tych były nagrane dialogi i długie listy słów i zwrotów także mogłem sobie to odtwarzać w magnetofonie i uczyć się w ten sposób.

It's an older technology, but it was on these cassettes that dialogues and long lists of words and phrases were recorded so I could play it back in a tape recorder and learn in this way.

No, robiłem to również przez kilka miesięcy. Codziennie odsłuchiwałem jedną lub dwie kasety, wielokrotnie, cofałem, powtarzałem na głos. I, po powiedzmy pół roku, udało mi się również opanować cały kurs.

Well, I did it for several months. Every day I listened to one or two cassettes, repeatedly, rewinding and repeating aloud. And, let's say, after half a year, I was also able to master the whole course.

Kurs właśnie zawierał takie pojedyncze zeszyty, jak gdyby rozdziały większej całości, więc również fajnie się z tego uczyło, bo można było sobie... no wiedziałem dokładnie, w którym miejscu całego kursu całego jestem. Na przykład zakończyłem czwarty rozdział, więc wiedziałem, że pozostało mi, powiedzmy, 8 kolejnych.

The course contained such individual notebooks as if it were chapters of a larger resource, so it was also fun to learn because I could ... I knew exactly where in the whole course I was. For example, if I finished the fourth chapter, so I knew I had, let's say, 8 more to go.

No i w tym momencie miałem już pewne podstawy, znałem podstawy gramatyki angielskiej, znałem podstawowe słówka i zwroty. Słabo mówiłem, ale udało mi się tutaj przyjechać do Wielkiej Brytanii na wakacje, do pracy.

And at that moment I had some basics, I knew the basics of English grammar, I knew the basic words and phrases. I spoke poorly but I managed to come here to Great Britain for holidays and for work.

Miałem tutaj no więcej, jak gdyby możliwości do rozmowy z normalnymi ludźmi, z Brytyjczykami, z innymi cudzoziemcami i właśnie ten pobyt mi bardzo dużo dał, bo jak zapewne wiecie, jest coś takiego jak bariera taka psychologiczna.

I had here more possibilities to talk to normal people, British people, and foreigners, and this stay gave me a lot, because as you probably know, there is a psychological barrier.

Na początku trudno nam mówić w obcym języku i... no i ja również miałem taką barierę, ale właśnie w trakcie tego pobytu udało mi się ją przełamać i mówiłem całkiem, całkiem dobrze.

At the beginning it is difficult for us to speak a foreign language and ... and I also had such a barrier, but it was during this stay that I managed to break it and spoke quite well.

Po przyjeździe do Polski z powrotem no już byłem taki jak gdyby zafascynowany językiem angielskim i postanowiłem zostać nauczycielem języka angielskiego.

After coming back to Poland, I was already as if fascinated by English and decided to become an English teacher.

Mieszkałem w Warszawie, w stolicy Polski wtedy, i zapisałem się na taki kurs, kupiłem sobie książki, bo potrzebowałem zdać taki egzamin, przygotowywany przez Cambridge University, zdaje się. I ten egzamin, on nazywał się Advanced English, o ile sobie dobrze przypominam...

I lived in Warsaw, the capital of Poland at the time, and enrolled in such a course, I bought myself books because I needed to pass such an exam, prepared by Cambridge University, it seems. And this exam, his name was Advanced English, if I remember correctly ...

Zdanie tego egzaminu pozwalało mi na pracę w charakterze nauczyciela angielskiego. No mniej więcej po roku udało mi się zdać ten egzamin. Zostałem nauczycielem angielskiego, no i właściwie tutaj moja nauka, niejako taka formalna, dobiegła końca.

Passing this exam allowed me to work as an English language teacher. Well, after about a year I managed to pass this exam. I became an English teacher and actually my learning, so formal, came to an end.

Więc gdybym miał to jakoś podsumować, to powiedziałbym, że udało mi się dosyć szybko i bez większych przeszkód poznać język angielski prawdopodobnie dlatego, że skoncentrowałem się na praktycznie dwóch materiałach, dwóch kursach i poznałem je w sposób naprawdę bardzo dobry.

So if I had to sum it up, I would say that I was able to learn English quite quickly and without major obstacles, probably because I concentrated on practically two resources, two courses and got to know them in a really very good way.

I moim zdaniem dużym błędem, i opowiem o tym w kolejnym odcinku podcastu, są częste zmiany materiałów. Jeżeli uczymy się z jakiegoś kursu, z jakiejś książki, z jakiegoś podcastu, z czegokolwiek, to moim zdaniem powinniśmy wytrwać co najmniej, powiedziałbym 3 czy 6 miesięcy, z danym materiałem i wielokrotnie powtórzyć sobie daną treść, żeby ją naprawdę zapamiętać.

In my opinion, a big mistake, and I will tell about it in the next episode of the podcast, there are frequent changes of material. If we learn from a course, from a book, from a podcast, from anything, in my opinion, we should persevere at least, I would say 3 or 6 months, with the material and repeat the content many times to really remember it.

Jeżeli jednak przerobimy pierwszy rozdział i zmienimy zupełnie materiał, z którego się uczymy, np. zaczniemy uczyć się z jakimiś filmikami na YouTube i po obejrzeniu 3 filmów kupimy sobie dostęp do jakiegoś kursu.

However, if we read only the first chapter and completely change the resource we learn from, e.g. we will start learning with some YouTube videos and after watching 3 videos we will buy access to a course.

Potem przestaniemy się uczyć z tym kursem i zaczniemy tworzyć fiszki. W sumie i tak będziemy chaotycznie się poruszać, to naprawdę nauka nasza nie będzie efektywna. I to jak gdyby mnie spotkało przy nauce języka francuskiego, ale o tym opowiem już w kolejnym odcinku podcastu.

Then we will stop learning with this course and start creating flashcards. All in all, if we move chaotically in this way, it's really will make our studying effectively. And this is what happened to me when I learnt French, but I will tell you about it in the next episode of the podcast.

Słuchajcie to właściwie wszystko na ten temat, nie chcę tutaj przedłużać. Wydaje mi się, że 10 minut to jest w sam raz także, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, zachęcam do zadawania pytań.

Listen, this is all for today on this topic, I don't want to carry any more. It seems to me that 10 minutes is just right, I encourage you to visit our website, I encourage you to ask questions.

I widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam, jak nie nauczyłem się języka francuskiego. Trzymajcie się, na razie, cześć!

And we'll see you in two weeks in the next episode in which I will tell you how I failed with learning French. Take care, bye, bye!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

  • uczyć się to learn
  • zapisać się na kurs to sign up for a course
  • słownictwo vocabulary
  • gramatyka grammar
  • język obcy foreign language
  • mówić po polsku to speak Polish
  • mówić biegle po angielsku to speak English fluently
  • zapamiętać to memorize
  • zdać egzamin to pass an exam
  • moim zdaniem in my opinion

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to memorize

to pass an exam

in my opinion

vocabulary

to speak English fluently

zapamiętać moim zdaniem zdać egzamin słownictwo mówić biegle po angielsku
Sorry, try again.