In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

pięta achillesowa

a weak point

czynić postępy

to make progress

powtarzać

to repeat

dwie lekcje w tygodniu

two lessons a week

skuteczna metoda

effective method

poświęcać czas

to dedicate time

powtarzać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDRDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--72f0a4dbafa79945ff0693306562e1679afbebb7/powtarzac.mp3

to repeat

pięta achillesowa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVFDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b7da0f5d64f6ee5757a44b698c70bc10c3e9f3e9/pieta-achillesowa.mp3

a weak point

czynić postępy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUlDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--49626684bdd3f41b411434c84bdf0f7334902a55/czynic-postepy.mp3

to make progress

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Problemy z francuskim

Hej, cześć, Paweł z tej strony Witam w kolejnym odcinku Polish Podcast. Dzisiaj jest już czwarty odcinek. I, zgodnie z zapowiedzią, w tej audycji opowiem wam o moich niepowodzeniach i porażkach w nauce języka francuskiego. Będzie to kontynuacja poprzedniej audycji, więc jeżeli nie słuchaliście pierwszej części, to zachęcam do jej szybkiego sprawdzenia.

Hi, hello Paweł here. Welcome to the next episode of Polish Podcast. Today is the fourth episode and, as announced, in this show I will tell you about my problems and failures when learning French. It will be a follow-up to the previous episode, so if you did not listen to the first part, I encourage you to quickly check it.

Zanim przejdę do głównego tematu, kilka zdań informujących o podcaście. Jeżeli słuchacie podcastu nie bezpośrednio na naszej stronie internetowej, to zachęcam do jej odwiedzenia, ponieważ jest tam dostępna pełna transkrypcja oraz lista najważniejszego słownictwa z tego odcinka.

Before I get to the main topic, a few sentences about the podcast. If you listen to the podcast not directly on our website, I encourage you to visit it, because there is a full transcription and a list of the most important vocabulary from this episode.

Chyba również pojawi się tam proste ćwiczenie, takie 'drag and drop', gdzie będziecie musieli dopasować polskie słówka i wyrażenia do angielskich tłumaczeń.

I think there will also be a simple exercise available there, a 'drag and drop', where you will have to match Polish words and expressions to English translations.

W momencie nagrywania tej audycji podcast nie ma jeszcze stałej strony internetowej, ale wydaje mi się, że będzie to Repeto.org/polish-podcast. I tam będą linki do wszystkich odcinków podcastu.

At the time of recording this podcast, there is no fixed web page yet, but I think it will be repeto.org/polish-podcast. And there, there will be links to all podcast episodes.

I jeszcze jedna informacja. Pod odcinkami podcastu można umieszczać aktualnie już komentarze. Także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące języka polskiego albo chcecie się podzielić jakimiś informacjami, albo dać mi znać w ogóle co sądzicie o podcaście, to zachęcam do umieszczenia komentarza. Aktualnie są chyba dwa komentarze, więc będzie mi bardzo miło widzieć kolejne.

And one more information. You can now post comments under the podcast episodes if you have any questions about the Polish language or want to share some information, or just let me know what you think about the podcast, I encourage you to post a comment. There are probably two comments currently, so I will be pleased to see more.

OK, przejdźmy już do głównego tematu tej audycji, czyli moich niepowodzeń w nauce języka francuskiego. Jak wspomniałem poprzednio, dość szybko udało mi się opanować język angielski. Natomiast nauka francuskiego jest i była dla mnie sporym wyzwaniem.

OK, let's get to the main topic of this episode, i.e. my failures in learning French. As I mentioned before, I was able to master English quite quickly. However, learning French is and was a big challenge for me.

Uczę się języka francuskiego już prawie 4 lata i pomimo tak długiego czasu nie udało mi się go opanować. Czytam ze zrozumieniem proste francuskie teksty, rozumiem też część dialogów z filmów, ale niestety nadal mówię bardzo słabo.

I have been learning French for almost 4 years and despite such a long time, I could not master it. I read and understand simple French texts, I also understand some of the dialogues from films, but unfortunately, I still speak very poorly.

Myślę, że głównym powodem mojego niepowodzenia są złe metody, ale przyczyn z pewnością jest więcej. Moim zdaniem język angielski jest znacznie łatwiejszy niż język francuski. Oczywiście to czy dany język obcy jest łatwy, czy trudny zależy od naszego języka ojczystego.

I think the main cause of my failure are bad methods, but there are certainly more reasons. In my opinion, English is much easier than French. Of course, whether a given foreign language is easy or difficult depends on our native language.

Jednak powiedziałbym, że język angielski dla Polaków jest łatwiejszy. Przede wszystkim wiele osób uczy się języka angielskiego w szkole, natomast lekcje francuskiego nie są już tak popularne. Nawet, jeśli nie przykładaliśmy się zbytnio do nauki, to kończąc szkołę, znamy trochę słówek i wyrażeń.

However, I would say that English is easier for Poles. First of all, many people learn English at school, but French lessons are not so popular. Even if we didn't pay much attention to learning, when we finish school, we know some words and expressions.

Ponadto kultura brytyjska, a zwłaszcza amerykańska dominują na świecie. W języku angielskim publikuje się masę popularnych książek, jest masa świetnych filmów, język angielski przenika również do innych języków w tym do języka polskiego.

In addition, British, and especially American culture dominates the world. A mass of popular books are published in English, there are a lot of great films, and English also penetrates other languages, including Polish.

Słowem, wszystkie te czynniki powodują, że już na samym starcie jesteśmy odrobinę lepiej osłuchani z językiem angielskim niż z francuskim.

In a word, all these factors mean that at the very beginning we are a little better at listening to English than to French.

Kwestia druga, chyba bardziej istotna, to gramatyka. Gramatyka francuska z rodzajami rzeczowników i rozbudowaną koniugacją czasowników jest znacznie bardziej skomplikowana niż angielska.

The second issue, probably more important, is grammar. French grammar with the gender of nouns and extensive conjugation of verbs is much more complicated than English.

Czyli widzimy, że są tutaj takie obiektywne powody, że nauka francuskiego jest trudniejsza. Ale wydaje mi się, że mój największy błąd polegał na złej strategii, na złej metodzie, którą zastosowałem, aby nauczyć się nowego języka. Byłem odrobinę zaskoczony, bo wydawało mi się, że nauka drugiego języka obcego będzie znacznie łatwiejsza niż pierwszego.

So we see that there are some objective reasons here that learning French is more difficult. But it seems to me that my biggest mistake was a bad strategy, a bad method that I used to learn a new language. I was a bit surprised because it seemed to me that learning a second foreign language would be much easier than the first.

Niestety, tak się nie stało. Więc na czym polegał mój błąd. Mój największy błąd polegał na ciągłej zmianie materiałów i kursów, z których korzystałem. Na samym początku uczyłem się z jednej książki.

Unfortunately, this did not happen. So what was my mistake? My biggest mistake was to constantly change the materials and courses I have used. At the very beginning, I learned from one book.

Moja żona kupiła sobie książkę do nauki języka francuskiego. Sama chciała uczyć się języka, ale niestety nic z tego nie wyszło. Wydaje mi się, że tak jak ja, w pewnym sensie może, pomyślała sobie, że znając język angielski, już nie ma sensu uczyć się żadnych języków obcych. Ale to... może wrócę do tego wątku przy innej okazji.

My wife bought herself a book to learn French. She wanted to learn the language herself, but unfortunately, nothing came of it. It seems to me that, like me, in a sense maybe, she thought that after knowing English there is no much sense to learn any other foreign languages. But this ... I may return to this topic on another occasion.

Czyli mieliśmy w biblioteczce nową książkę do francuskiego i właśnie z niej zacząłem się uczyć. Książka ta, nawiasem mówiąc, jest bardzo dobra. Jest ona napisana po angielsku, dla Anglików, którzy uczą się francuskiego.

So we had a new French book in the bookcase and I started learning from it. This book, by the way, is very good. It is written in English for English speakers who learn French.

Ale właśnie mniej więcej po dwóch tygodniach, może trzech tygodniach doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby słyszeć, jak wymawia się francuskie słówka i zwroty.

But after about two weeks, maybe three weeks, I came to the conclusion that it would be nice to hear the French words and phrases pronounced.

Książka ta niestety nie miała ani płyty CD, ani plików mp3 z nagraniami audio także nie wiedziałem na 100%, jak wymawia się dane słówka i zwroty.

Unfortunately, this book did not have a CD or mp3 files with audio recordings so I did not know for 100% how to pronounce the words and phrases.

W rezultacie zacząłem szukać w sieci jakiś innych materiałów. No ale problem polegał na tym, że jak znalazłem coś interesującego, to nie zatrzymałem się, nie poprzestałem na nauce z jednego źródła.

As a result, I started looking for some other material on the web. Well, but the problem was that when I found something interesting, I did not stop, I did not confine myself to learning from one source.

Więc korzystałem z różnymi przerwami z takich programów jak Rocket Language i Babbel. Nie wiem czy kojarzycie takie programy. Potem zainteresowałem się podcastami. Słuchałem świetnego francuskiego podcastu stworzonego przez Johana. Podcast nazywa się Français Authentique. Korzystałem też z polskiego programu Supermemo i na końcu z aplikacji Steve'a Kaufmanna LingQ.

So I have used with some breaks many different programs like Rocket Language and Babbel. I don't know if you know such programs. Then I got interested in podcasts. I listened to a great French podcast created by Johan. This podcast is called Français Authentique. I also used the Polish program Supermemo and finally Steve Kaufmann's LingQ.

Za każdym razem, po kilku tygodniach nauki, rezygnowałem. W momencie, gdy nauka stawała się trudniejsza, pojawiały się jakieś bardziej zaawansowane treści, jakiś tam system mi się odrobinę nudził, rezygnowałem i szukałem lepszego rozwiązania. Przy okazji straciłem też trochę pieniędzy, bo niektóre z rozwiązań, o których wspomniałem, no... nie były tanie.

Each time, after a few weeks of study, I gave up. At the time when learning became more difficult, some more advanced content appeared or I was bored with a system, I gave up and looked for a better solution. By the way, I also lost some money, because some of the solutions I mentioned were not cheap.

Co się dzieje, jeśli właśnie zmieniamy bardzo często metody i materiał, z którego się uczymy? Taka zmiana powoduje, że właściwie nie ma powtórek, nie powtarzamy danej treści. A jeżeli nie powtarzamy, nie wprowadzamy powtórek, to praktycznie zgromadzone informacje szybko ulatują nam z pamięci.

What happens if we just frequently keep on changing the methods and the material from which we learn? Such a change means that practically there are no repetitions, we do not repeat the given content. And if we do not repeat, we do not introduce repetitions, then collected information quickly disappears from our memory.

Aby przyswoić sobie jakieś nowe informacje, niekoniecznie język obcy, ale właściwie każde inne informacje, najczęściej musimy powtórzyć dany materiał. Zapamiętanie przy jednorazowym napotkaniu nowej informacji jest możliwe, ale jest raczej wyjątkiem niż regułą.

To assimilate some new information, not necessarily a foreign language, but actually any other information, most often we have to repeat the given material. Remembering after encountering something once is possible, but it is the exception rather than the rule.

Powtórzę raz jeszcze, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Aby cokolwiek zapamiętać, musimy powtórzyć daną treść. Przeczytanie jednorazowe tekstu, wysłuchanie podcastu, naprawdę niewiele nam da, ponieważ nasz mózg nie zapamięta tych informacji.

I will say it again because it is really very, very important. In order to remember anything, we must repeat the content. Reading a text or listening to a podcast once really won't do much for us, because our brain will not retain the information.

Wielu poliglotów wie o tym i jak gdyby taką sesję nauki dzieli. W pierwszej sesji powtarza wcześniej przerobiony materiał i dopiero w kolejnej części uczy się nowych informacji. I wydaje mi się, że to jest jak gdyby jest kluczem do sukcesu.

Many polyglots know this and, as if, divide the learning session. In the first session, they repeat previously processed material and only then in the next part learn new information. And it seems to me that this is the key to success.

No, aktualnie zdaje sobie z tego sprawę. Korzystam niemal wyłącznie z jednej aplikacji, która nazywa się LingQ, już o niej wspomniałem. Nauka polega na tym, że czytamy różne teksty i równocześnie słuchamy nagrań audio.

Well, I have now realized this. I use almost only one application called LingQ, I have already mentioned it. The learning process consists of reading different texts and simultaneously listening to audio recordings.

No i oczywiście wprowadzam tam powtórki, czyli nie czytam danego tekstu jeden raz, tylko wracam do niego cyklicznie. Kilka razy, do momentu, gdy pamiętam praktycznie 100% słownictwa.

And of course, I introduce repetitions there, which means I don't read a given text once but periodically come back to it. Several times, until I can remember almost 100% of the vocabulary.

Acha. I oprócz tego staram się też skupić na swojej pięcie achillesowej. Pięta achillesowa to jest coś, jakaś nasza słabsza strona. W moim wypadku jest to mówienie.

Well.. and in addition, I'm trying to focus on my Achilles' heel (a week point). Achilles' heel, it is something, some of our weaker point. In my case, it's speaking.

Tutaj może też może podzielę się pewną taką refleksją. Moim zdaniem, alby lepiej mówić w danym języku należy po prostu to robić jak najczęściej.

Maybe I can also share some reflection here. In my opinion, to speak a given language better, you need to just do it as often as possible.

Czyli, jeżeli chcecie mówić po polsku, musicie jak najczęściej mówić po polsku. To jest z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony wiele osób zastanawia się, dlaczego właśnie słabo mówią w danym języku, chociaż bardzo mało praktykują.

So if you want to speak Polish, you must speak Polish as often as possible. This is obvious on the one hand, but on the other hand, many people wonder why they speak the language poorly, although they do very little practice.

Więc ja od kilku tygodni mam jedną lekcję w tygodniu albo dwie lekcje w tygodniu, właściwie konwersacje z moim kolegą Marvinem, który też tutaj pomaga w tworzeniu treści na stronę Repeto.org.

So for a few weeks, I have one lesson a week or two lessons a week, conversations really, with my friend Marvin, who also helps in creating content for Repeto.org.

Po tych wprowadzonych zmianach jest odrobinę za wcześnie, żeby mówić, że no... poczyniłem jakieś wspaniałe postępy, ale ogólnie czuję się troszeczkę lepiej z tym moim francuskim. Wydaje mi się, że no jednak czynię pewne postępy.

After these changes, it is a bit too early to say that I ... I have made some great progress, but overall I feel a little better with my French. I think I'm making some progress.

I ostatnia taka informacja. Sądzę, że systematyczność w nauce języków obcych jest bardzo ważna. Dlatego staram się poświęcać na naukę choćby pół godziny, ale każdego dnia bez wyjątku.

And the last such information. I think that regularity in learning foreign languages ​​is very important. That's why I try to dedicate at least half an hour to learning, but every day without exception.

Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będę na wystarczająco wysokim poziomie, aby korzystać z materiałów oryginalnych. Planuję też na sam koniec takiej formalnej nauki, pojechać do szkoły językowej do Francji na kilka tygodni. I następnie, w kolejnych latach, uczyć się francuskiego jak gdyby bardziej pasywnie, oglądając filmy, czytając książki w oryginale i rozmawiając z ludźmi.

I hope that in a few months I will be at a high enough level to use original materials. At the end of this formal study, I plan to go to a language school in France for a few weeks. And then, in the following years, learn French as if more passively, watching movies, reading books in original and talking with people.

Wracając do tematu, myślę, że wiele osób, popełnia podobny do mojego błąd. W dobie internetu bardzo łatwo jest paść ofiarą marketingu i stracić dużo czasu i pieniędzy szukając jakiejś świetniej nowej metody.

Returning to the subject, I think many people make a mistake similar to mine. In the internet age, it is very easy to fall prey to marketing and lose a lot of time and money looking for some great new method.

Jeżeli coś takiego ci się zdarzyło, jeżeli zmieniasz materiały i kursy językowe jak rękawiczki... 'Zmieniać coś jak rękawiczki' w języku polskim oznacza, częste niepotrzebne zmiany.

If something like this happened to you if you change materials and language courses like gloves ... 'Changing something like gloves' in Polish means frequent, unnecessary changes.

Czyli, jeżeli coś takiego robisz to powinieneś, moim zdaniem, zatrzymać się, wybrać jedną metodę, jedną aplikację, jeden kurs, który najbardziej ci się podobał, i wprowadź do swojej nauki powtórki. Jeżeli uczysz się przez pół godziny, poświęć 15 minut na odświeżenie wcześniej poznanych informacji. I kolejne 15 minut, na naukę nowych treści.

So, if you do something like that, you should, in my opinion, stop, choose one method, one application, one course that you liked the most, and introduce repetitions to your learning process. If you study for half an hour, take 15 minutes to refresh previously learned information. And another 15 minutes to learn new content.

Wydaje mi się, że taka nauka będzie znacznie bardziej skuteczna. Na myśl przychodzi mi tutaj wyścig, w którym wziął udział wolny żółw i szybki zając. Jak pamiętamy, żółw wygrał ten wyścig. Podobnie ty, ucząc się wolniej, ale bardziej skutecznie osiągniesz lepsze rezultaty i szybciej dotrzesz do mety.

It seems to me that such learning will be much more effective. I think of a race in which a slow turtle and a fast hare took part. As we remember, the turtle won this race. Similarly, by learning slower but more effectively you will achieve better results and reach the finish line faster.

To właściwie wszystko na ten temat. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Napiszcie w komentarzach, jak uczycie się języka polskiego i czy popełniliście podobny do mnie błąd. Obiecuję, że odpowiem na każdy komentarz.

That's all about it. I am very curious about your opinions. Write in the comments about how you learn Polish and whether you made a mistake similar to me. I promise I will answer every comment.

OK, dziękuję zatem za mile spędzony czas. Życzę sukcesów w nauce. I nie zapomnijcie poświęcić na naukę języka polskiego codziennie choćby kilku minut. Tyle tym razem, do usłyszenia niebawem, cześć!

OK, thank you for the nice time together. I wish you success in learning. And don't forget to spend at least a few minutes to learning Polish every day. That all this time, see you soon, bye!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

  • opanować język to master the language
  • skupić się na czymś to concentrate on something
  • powtarzać to repeat
  • dwie lekcje w tygodniu two lessons a week
  • skuteczna metoda effective method
  • poświęcać czas to dedicate time
  • czynić postępy to make progress
  • zmieniać coś jak rękawiczki to change something frequently
  • pięta achillesowa a weak point
  • sądzę I suppose

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to dedicate time

effective method

to master the language

to make progress

to change something frequently

czynić postępy opanować język skuteczna metoda zmieniać coś jak rękawiczki poświęcać czas
Sorry, try again.