In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

sprzedawać

to sell

klient

customer (male)

ciekawy

interesting/curious

idiom

idiom

lektura

reading

domownik

a person who lives with you in the same place

ciekawy

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm9EIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--63029ffbf8d4ac4aee89e00ff8743037deefbb6b/ciekawy.mp3

interesting/curious

klient

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnNEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1c159ebdd0ecad13d7cc620e5e81061b7f396fad/klient.mp3

customer (male)

sprzedawać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmtEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cd7ccd9364032435b84be5050cf479056b7dd1aa/sprzedawac.mp3

to sell

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Jak zdobyć przyjaciół?

Hej, cześć, Paweł z tej strony! Witam w kolejnym odcinku Polish podcast. Dzisiaj jest już piąty odcinek. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i że robicie dobre postępy, ucząc się języka polskiego.

Hey, hi, Paweł from this side! Welcome to the next episode of Polish Podcast. Today is the fifth episode. I hope you are well and that you are making good progress learning Polish.

Jeśli słuchacie podcastu nie bezpośrednio na naszej stronie internetowej tylko na jakimś urządzeniu, na przykład telefonie, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej Repeto, gdzie dostępna jest transkrypcja tego odcinka oraz lista najważniejszych słówek i zwrotów.

If you listen to the podcast not directly on our website but on a device, for example a telephone, I encourage you to visit our Repeto website, where a transcript of this episode and a list of the most important words and phrases are available.

Zachęcam też jak zawsze do komentowania audycji, zadawania pytań i dzielenia się opiniami na jej temat. Adres podcastu to repeto.org/polish-podcast. Na tej stronie odnajdziecie linki do wszystkich odcinków podcastu.

As always, I encourage you to comment on the program, ask questions and share opinions about it. The podcast address is repeto.org/polish-podcast. On this page you will find links to all podcast episodes.

Postanowiłem zmienić nieco formułę i w każdej audycji nauczyć was jednego popularnego polskiego zwrotu, idiomu albo przysłowia. Sam ucząc się języka francuskiego, lubię zapamiętywać takie zwroty i myślę, że to dobry pomysł na wzbogacenie słownictwa.

I decided to change the formula a bit and teach you one popular Polish phrase, idiom or proverb in each program. When I learn French language myself, I like to remember such phrases and I think it is a good idea to enrich the vocabulary.

Ale teraz przejdę już do głównego tematu tego odcinka. Będzie nim omówienie książki, którą właśnie czytam. Od czasu do czasu pojawią się takie audycje i mam nadzieję, że będą one interesujące.

But now I will come to the main topic of this episode. It will be the discussion of the book I'm reading. From time to time such programs will appear and I hope that they will be interesting.

Recenzje książek pomogą wam w nauce języka polskiego, ale równocześnie zapoznacie się z ciekawymi ideami, których być może jeszcze nie znacie.

Book reviews will help you learn Polish, but at the same time you will learn about interesting ideas that you may not yet know.

Ja sam bardzo lubię czytać, chociaż niestety różne obowiązki jak praca i zajmowanie się rodziną powodują, że nie mam zbyt wiele czasu na lekturę.

I myself like reading very much, although unfortunately, different responsibilities like work and taking care of the family mean that I don't have much time to read.

Najczęściej czytam przez pół godziny późnym wieczorem, gdy wszyscy inny domownicy już śpią. Czasami udaje mi się przeczytać trochę więcej w czasie weekendów.

I usually read for half an hour late in the evening when all other household members are already sleeping. Sometimes I manage to read a little more on weekends.

Lubię książki o prowadzeniu firmy, o zarządzaniu, biznesie, podróżach i sporcie.

I like books about running a business, management, business, travel and sport.

Pomimo ograniczonego czasu na lekturę, udaje mi się przeczytać co najmniej jedną książkę w miesiącu. Nie jest to jakiś świetny wynik no ale cóż, lepszy rydz niż nic’.

Despite the limited time to read, I manage to read at least one book a month. This is not a great result but well, it's better than nothing. '

I właśnie tutaj pojawiło się ciekawe wyrażenie, ciekawy polski zwrot, który może wam się przydać. Lepszy rydz niż nic oznacza, że lepiej mieć coś, co być może nie jest idealne, ale jest zawsze lepsze niż nieposiadanie czegoś w ogóle.

And it was here that an interesting expression appeared, an interesting Polish phrase that may be useful to you. Better fish than nothing means that it's better to have something that may not be perfect, but it's always better than not having anything at all.

Już wyjaśniam. Załóżmy, że startujemy w jakimś konkursie albo zawodach i zdobywamy brązowy medal. Nie udało nam się zdobyć złotego medalu ani srebrnego medalu, ale nawet brązowy medal jest lepszy niż brak jakiegokolwiek medalu. I właśnie w takiej sytuacji możemy użyć zwrotu „lepszy rydz niż nic".

Let me explain. Let's assume that we start in a competition or competition and win a bronze medal. We could not get a gold medal or silver medal, but even a bronze medal is better than no medal at all. And in this situation, we can use the phrase "lepszy rydz niż nic"

OK, ale wróćmy do czytania. Książką, którą chciałem dzisiaj szybko omówić, jest "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi". Angielski tytuł chyba brzmi 'How to win friends and influence people'.

OK, but let's get back to reading. The book I wanted to discuss quickly today is "How to make friends and win people". The English title seems to be 'How to win friends and influence people'.

Jest to dosyć stara książka napisana przez Dale Carnegie w 1936 roku. Pomimo faktu, że od napisania książki minęło już prawie (powinno być ponad) 80 lat, idee w niej zawarte są w dalszym ciągu aktualne.

This is a fairly old book written by Dale Carnegie in 1936. Despite the fact that almost (should be over) 80 years have passed since the book was written, the ideas contained therein are still valid.

Książka zawiera mnóstwo ciekawych spostrzeżeń i pomysłów dotyczących relacji z innymi ludźmi. Nie mogę omówić ich wszystkich w ciągu jednej krótkiej audycji, więc skupię się na jednej, najważniejszej moim zdaniem idei. Ale oczywiście zachęcam was do przeczytania całej książki, bo naprawdę warto.

The book contains a lot of interesting insights and ideas about relationships with other people. I can't discuss them all in one short program, so I will focus on one, in my opinion, the most important idea. But of course, I encourage you to read the whole book because it's really worth it.

Zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego jedną osobę lubimy mniej a drugą więcej? Albo jak zdobyć nowych przyjaciół? No, właśnie o tym jest ta książka.

Have you ever wondered why we like one person less and the other more? Or how to make new friends? Well, that's what this book is about.

Carnegie pisze, że naturalną cechą ludzi, jest egoizm. Większość z nas interesuje się swoimi potrzebami i uważa siebie za najważniejszych. Autor nazywa tę cechę miłością samego siebie.

Carnegie writes that egoism is a natural feature of people. Most of us are interested in our needs and consider ourselves to be the most important. The author calls this trait self-love.

Może ona się przejawiać, w różny sposób. Na przykład w rozmowie mamy tendencję do mówienia o sobie, o swoich problemach, o swoich planach. Jeżeli wydajemy pieniądze, to najwięcej pieniędzy wydajemy na siebie, a już, troszeczkę mniej pieniędzy wydajemy na swoich bliskich. Chyba wszyscy wiemy, o co tutaj autorowi chodzi.

It can manifest itself in different ways. For example in a conversation, we tend to talk about ourselves, about our problems, about our plans. If we spend money, we spend the most money on ourselves, and already, we spend a little less money on our loved ones. I think we all know what the author is all about.

I jeżeli inna osoba interesuje się nami i naszym życiem, no to jak gdyby umacnia tę naszą podstawę, sprzyja tej miłości samego siebie i istnieje naturalna tendencja, że lubimy tę osobę.

And if another person is interested in us and our life, then as if it strengthens our foundation, it favours this self-love and there is a natural tendency that we like that person.

Więc rozwiązanie jest dosyć proste. Jeżeli zależy nam na czyjejś przyjaźni, jeżeli chcemy, żeby nas ktoś polubił, to musimy autentycznie zainteresować się życiem tej osoby i tym, co robi.

So the solution is quite simple. If we care about someone's friendship, if we want someone to like us, we must genuinely be interested in that person's life and what he does.

W momencie, gdy interesujemy się sukcesami i porażkami tej osoby, zadajemy jej pytania dotyczące jej życia, życia jej rodziny, to jak gdyby wysyłamy sygnały, że osoba ta jest dla nas ważna. W rezultacie osoba ta zaczyna nas naturalnie lubić i zostaje naszym przyjacielem.

At the moment when we are interested in the successes and failures of this person, we ask questions about his life, the life of his family, it is as if we are sending signals that this person is important to us. As a result, this person naturally likes us and becomes our friend.

Nie wierzysz? Zróbmy mały, teoretyczny eksperyment. Załóżmy, że idziesz gdzieś na kolację i poznajesz dwie osoby. Pierwszy rozmówca jest autentycznie zainteresowany twoim życiem. Zadaje Ci mnóstwo pytań. Pyta o twoją rodzinę, czym się zajmujesz, jaki jest twój zawód, jakie są twoje pasje, jak spędzasz wolny czas.

You do not believe? Let's do a small theoretical experiment. Suppose you go to dinner somewhere and meet two people. The first interlocutor is genuinely interested in your life. He asks you a lot of questions. He asks about your family, what do you do, what is your job, what are your passions and how do you spend your free time.

Natomiast drugi rozmówca mówi wyłącznie o sobie i swoich sukcesach i w ogóle nie zadaje ci żadnych pytań.

The other party talks only about himself and his successes and doesn't ask you any questions at all.

Którego rozmówcę bardziej lubisz? Z których chciałbyś spędzić kilkugodzinną podróż? Z tym, który się tobą interesował czy z tym, który się wymądrzał i zupełnie cię ignorował? Oczywiście, że wybierzesz pierwszego.

Which caller do you like better? Which would you like to spend a few hours travelling with? With the one who was interested in you or the one who was smart and ignored you completely? Of course, you will choose the first one.

Musimy od razu zrozumieć, że autor książki nie podpowiada nam recepty na łatwą manipulację innymi ludźmi. Nasze zainteresowanie innymi, ich życiem i problemami musi być autentyczne. Musi jak gdyby wynikać z empatii.

We must immediately understand that the author of the book does not tell us the recipe for easy manipulation of other people. Our interest in others, their lives and problems must be authentic. It must be because of empathy.

Jeżeli będziemy wyłącznie udawać, że kimś się interesujemy, to zostanie to szybko odkryte i efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Taka osoba z pewnością nas nie polubi, bo dostrzeże, że nią manipulujemy i że chcemy osiągnąć jakieś inne cele.

If we only pretend to be interested in someone, it will be quickly discovered and the effect will be counterproductive. Such a person will certainly not like us, because he will see that we are manipulating her and that we want to achieve some other goals.

Wydaje mi się, że ta główna idea książki jest przynajmniej w części prawdziwa i że wiedzę tę możemy wykorzystać w naszym życiu prywatnym i biznesie.

It seems to me that this main idea of ​​the book is at least partly true and that we can use this knowledge in our private life and business.

Ale jeszcze raz podkreślę fakt. Nie chodzi tutaj o bezduszną manipulację ludźmi, tylko o praktyczny sposób odnalezienia się w jakiejś towarzyskiej sytuacji i zapewnienia sobie przychylności innych osób.

But once again I emphasize the fact. This is not about soulless manipulation, but about a practical way how to find yourself in a social situation and ensure the favour of other people.

Reasumując… jeżeli chcesz, aby ktoś cię polubił, musisz zapytać go, jak spędza wolny czas, zainteresować się jego sytuacją. Zapytaj, jakie są jego pasje, pochwal go albo zaoferuj swoją pomoc.

To sum up ... if you want someone to like you, you must ask him how he spends his free time, be interested in his situation. Ask what his passions are, praise him or offer your help.

A może chcesz coś sprzedać swoim klientom? No, to wtedy postaw się w ich sytuacji. Zastanów się, co jest ich problemem i postaraj się go rozwiązać. Postaraj się zwyczajnie im pomóc.

Or maybe you want to sell something to your customers? Well, then put yourself in their situation. Think about what their problem is and try to solve it. Just try to help them.

Bardzo jestem ciekawy, co sądzicie o tym pomyśle i o całej książce? Czy rzeczywiście w taki sposób zdobywamy przyjaciół? Czy to tak naprawdę działa?

I am very curious, what do you think about this idea and the whole book? Is this how we make friends? Does it really work?

Napiszcie mi koniecznie, co o tym sądzicie w komentarzu pod audycją. Bardzo jestem ciekawy waszych opinii.

Be sure to write down what you think about it in the commentary below the program, I am very curious about your opinions.

I to właściwie wszystko w tej audycji. Na zakończenie przypomnę raz jeszcze ciekawy polski zwrot ‘lepszy rydz niż nic’. Postarajcie się go zapamiętać i użyć w trakcie kolejnej rozmowy w języku polskim.

And that's all in this show. To conclude, let me remind you again of the interesting Polish phrase 'Lepszy rydz niż nic'. Try to remember it and use it during the next conversation in Polish.

I, tak sobie myślę, ponieważ dzisiaj było trochę o książkach i czytaniu, w kolejnym odcinku podcastu również opowiem o książkach. Ale tym razem o takich, które pomogą wam w nauce języka polskiego.

And, I think so, because today there was a bit about books and reading, in the next episode of the podcast I will also talk about books. But this time about those that will help you learn Polish.

Serdecznie zapraszam więc na kolejny odcinek. Życzę sukcesów w nauce polskiego i nie zapomnijcie uczyć się choćby przez kilka minut, ale każdego dnia bez wyjątku.

I invite you to the next episode. I wish you success in learning Polish and don't forget to study for a few minutes a day, but every day without exception.

Do usłyszenia niebawem, pozdrawiam, cześć!

Until the next time soon, regards, bye!

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • zwrot phrase
 • idiom idiom
 • przysłowie proverb
 • lepszy rydz niż nic better this than nothing at all
 • lektura reading
 • domownik a person who lives with you in the same place
 • zarządzanie management
 • interesować się to be interested
 • zainteresować się to get interested
 • spostrzeżenie observation
 • większość majority
 • w rezultacie as a result
 • tendencja tendency
 • zajmować się czymś to do, to deal with something
 • wymądrzać się to play the smart guy
 • sprzedawać to sell
 • ciekawy interesting/curious
 • klient customer (male)

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

phrase

tendency

better this than nothing at all

to do, to deal with something

majority

większość lepszy rydz niż nic zajmować się czymś tendencja zwrot
Sorry, try again.