In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

śmietana

sour cream

dumny, dumna

proud

wracać

to come back

smakować

to be tasty

zupa

soup

marchewka

carrot

Anna gotuje zupę

Anna gotuje zupę

Anna is making soup

Anna chce ugotować zupę dla swojej rodziny.

Anna wants to cook soup for her family.

Czego ona potrzebuje do zupy?

What does she need for the soup?

Anna idzie do sklepu i kupuje potrzebne składniki.

Anna goes to the store and buys the needed ingredients.

Potem wraca do domu, aby ugotować zupę.

Then she goes home to cook soup.

Najpierw soli i gotuje mięso.

First, she adds salt and cooks the meat.

Potem dodaje warzywa: marchewkę, cebulę i ziemniaka.

Then she adds vegetables: a carrot, an onion, and a potato.

Na koniec dodaje też śmietanę do swojej zupy.

Finally, she also adds cream to her soup.

Anna jest bardzo dumna ze swojego dzieła.

Anna is very proud of her work.

Ale czy zupa Anny będzie smakowała jej rodzinie?

But will Anna's soup taste good for her family?

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • iść to go, be going
 • ziemniak potato
 • cebula onion
 • kupować to buy
 • potrzebować to need
 • zupa soup
 • składnik ingredient
 • wracać to come back
 • solić to add salt
 • mięso meat
 • warzywo vegetable
 • marchewka carrot
 • dodawać to add
 • śmietana sour cream
 • na koniec at the end
 • dumny, dumna proud
 • smakować to be tasty

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

soup

carrot

to add salt

to be tasty

ingredient

solić marchewka zupa smakować składnik